Porcí Dejeccions

Ajuntament d’Alcarràs
L’objectiu de l’operació PORCÍ-DEJECCIONS és la de millorar el tractament i la gestió dels purins des d’una perspectiva integrada que va del disseny de les instal·lacions, els nutrients i permeti ampliar l’abast dels seu ús com a recurs fertilitzant.

PECT Porcino Deyecciones
Objetius específics
  1. Obtenir un producte fertilitzant a partir de la fracció líquida del purí tractada per tal d'aprofitar l'aigua i els fertilitzants, sense que quedés afectada la sanitat de la fruita
Actuacions
  1. Establiment de la parcel·la experimental/demostrativa
  2. Coordinació, suport a titulars finques i transferència
  3. Desenvolupament en laboratori dels tractaments previs
  4. Proves de camp, controls i avaluacions de resultats
PECT Porcino Deyecciones
Resultats esperats
  1. Amb el procés i resultat de cadascuna de les línies d'investigació s'elaborarà un document tècnic que servirà per difondre els resultats obtinguts
  2. Avaluació tècnica i econòmica de la viabilitat dels productes fertilitzants obtinguts