The social and territorial impact of the PECT

The PECT "The forest, the first resource of the green economy" contemplates four operations: imbiofust, innovatruf, improvements in the planning and mobilization of mountain forest resources and valorization of wood. The Lleida Provincial Council carries out the task of coordinating the PECT.

The four operations of the PECT propose, in a coordinated manner, innovative actions at key points in the value chain and, each and every one, have a direct impact on the territory, which will allow improving the current state of forests, adaptation to climate change , economic growth and the creation of stable jobs in rural areas, thus contributing to territorial balance.

This impact and the transformative dimension of the PECT can be better visualized if we relate the operations of the PECT to the current value chain of the sector focused on wood and biomass that can be seen in the attached graphics.

 

Operation of improvements in the planning and mobilization of mountain forest resources

We act on the first element of the chain, the forest resource. By innovating the planning and management instruments, we contribute to mobilize the part that is not currently used in the forest resource, which today, in Catalonia, is around 70% of its potential, that is, only 30% is used, as can be seen in the table Value of the wood of Catalonia in different phases.

 

Wood recovery operation

Aimed at innovating and creating added value in the first and second transformation, developing the knowledge and technologies necessary for the use of the country's wood as structural timber for construction, which today has a very low economic dimension (€ 10.9 million). ), but which has great potential with the rise of energy efficient and sustainable construction.

 

Operation Imbiofust

Creation of a pilot plant for a lignocellulosic biorefinery as an emerging activity, which today does not appear in the value chain, but which can suppose a radical transformation of the sector, since it will allow to go from a low-value product, forest biomass, with a local market, at the input of the biorefinery that will manufacture high added value products for the advanced chemical industry, with a global market.

 

Operation Innvatruf

It involves the passage of a secondary activity of mushroom harvesting, in process and product engineering to obtain black and summer truffles, high market value products that have high demand and scarce supply to global markets.

Més informació1

Avaluarem  l’impacte del PECT en dos aspectes: el derivat de la despesa del propi PECT i els seus efectes sectorials i intersectorials i el derivat de les actuacions:

  • Impacte econòmic de la despesa del PECT

    L’avaluació d’impacte econòmic de la despesa d’una actuació  exigeix quantificar els efectes que presumiblement es produiran sobre els principals indicadors econòmics: els nivells d’activitat (output) total i final dels sectors productius, les rendes dels factors o valor afegit, i l’ocupació.  El tractament clàssic en l’avaluació de l’impacte econòmic es basa en la utilització de les taules input-output que permet distingir entre els impactes  directes i els indirectes. El model SAM de l’economia (SAM: Social Accounting Matrix, o Matriu de Comptabilitat Social) permet ampliar l’estimació a l’impacte induït, amb la finalitat d’introduir de manera més completa el flux circular de la renda.Les taules input-output de l’economia catalana publicades per IDESCAT, tenen un nivell de desagregació de 82 branques, insuficient per l’anàlisi que requeriria el càlcul precís de l’impacte de les actuacions programades en el sector porcí. No obstant això l’ IDESCAT ha publicat la taula simètrica de l'economia catalana 2011 que és un marc input-output complet; és a dir, integrat per la taula d'origen, la taula de destinació i la taula simètrica, juntament amb els multiplicadors  de producció, d'ocupació i de valor afegit, la matriu inversa de Leontief i altres informacions complementàries. Es tracta, per tant, d'una eina estadística i analítica fonamental per aplicar el model input-output en l'anàlisi d'impactes econòmics, ambientals i de productivitat d'un territori, entre d'altres.
    Utilitzarem els multiplicadors de producció i d’ocupació de la taula simètrica per a fer una estimació quantitativa aproximada de l’impacte de la despesa del PECT sobre el territori pel que fa a dues variables fonamentals, l’output i l’ocupació. El multiplicador de producció es defineix com l’increment de producció que es pot esperar en el conjunt de l’activitat econòmica del territori quan el sector que s’analitza augmenta la seva producció en una unitat. El multiplicador d’ocupació correspon a la ocupació per milió d’euros d’output.  Emprarem els indicadors de tres branques que, en diversa mesura, constitueixen les actuacions el PECT, per fer l’estimació.

Taula_info

Emprarem com a base de càlcul de l’increment de producció,  l’import de la despesa elegible total del PECT pel conjunt del període. Donem un rang de valors màxim, mínim i la mitjana, que corresponen a l’aplicació del multiplicador de producció i ocupació més gran, més petit i la mitjana que hem calculat.

taula_info2
 

  • Impacte de les actuacions
    L’impacte de les actuacions es quantifica a través dels indicadors del PECT i de les seves operacions. Però a banda dels aspectes, en major o menor mesura, quantificables, hi ha els que no ho són, però que exerciran una gran influència sobre la competitivitat del sector, la productivitat , la sanitat de les explotacions o la reducció del seu impacte ambiental. Els beneficis futurs derivats d’aquestes millores o els  resultants de les plataformes de col·laboració permanent entre la UdL,  els centres de recerca i les empreses, com es planteja aquest PECT, o de convertir la innovació i la difusió del coneixement en pràctiques sistemàtiques de les empreses del sector, són inqüestionables, malgrat que sigui difícil de fer-ne estimacions acurades.