L'impacte social i territorial del PECT

El sector porcí de Lleida, en les últimes dècades, ha passat de ser eminentment familiar a formar un teixit empresarial, basat en petites, mitjanes i grans empreses, distribuïdes en el territori, que competeixen en un dels mercats més grans del món. Donades les tendències d’aquest mercat i la seva evolució previsible, els avantatges competitius en producció s’hauran de basar en la màxima eficiència del processos,  l’ús òptim dels inputs (aigua, energia, nutrients, etc.), la sostenibilitat ambiental, i la qualitat, que s’hauran de complementar amb un segell de garantia pel consumidor, que acrediti que aquestes condicions es compleixen.

Les operacions del PECT estan orientades a incidir sobre aquests factors clau de competitivitat   per mitjà de la optimització dels inputs productius, pinsos,  aigua, i del maneig dels animals, la millora de la sanitat, i la transferència de resultats al sector. En aquest sentit la participació i la col·laboració d’empreses i associacions com les que representa  ANPROGAPOR, per exemple, és clau  per assegurar que les millores i les innovacions de procés es traslladen de manera generalitzada al conjunt del sector.

Totes i cadascuna de les operacions del PECT estan concebudes per a desenvolupar i testejar tecnologies i metodologies que, un cop superada la fase  pilot, siguin viables per la pròpia dinàmica del mercat,  sense requerir suport públic de manera sostinguda, més enllà d’aquesta fase.

Més informació

Avaluarem  l’impacte del PECT en dos aspectes: el derivat de la despesa del propi PECT i els seus efectes sectorials i intersectorials i el derivat de les actuacions:

  • Impacte econòmic de la despesa del PECT

    L’avaluació d’impacte econòmic de la despesa d’una actuació  exigeix quantificar els efectes que presumiblement es produiran sobre els principals indicadors econòmics: els nivells d’activitat (output) total i final dels sectors productius, les rendes dels factors o valor afegit, i l’ocupació.  El tractament clàssic en l’avaluació de l’impacte econòmic es basa en la utilització de les taules input-output que permet distingir entre els impactes  directes i els indirectes. El model SAM de l’economia (SAM: Social Accounting Matrix, o Matriu de Comptabilitat Social) permet ampliar l’estimació a l’impacte induït, amb la finalitat d’introduir de manera més completa el flux circular de la renda.Les taules input-output de l’economia catalana publicades per IDESCAT, tenen un nivell de desagregació de 82 branques, insuficient per l’anàlisi que requeriria el càlcul precís de l’impacte de les actuacions programades en el sector porcí. No obstant això l’ IDESCAT ha publicat la taula simètrica de l'economia catalana 2011 que és un marc input-output complet; és a dir, integrat per la taula d'origen, la taula de destinació i la taula simètrica, juntament amb els multiplicadors  de producció, d'ocupació i de valor afegit, la matriu inversa de Leontief i altres informacions complementàries. Es tracta, per tant, d'una eina estadística i analítica fonamental per aplicar el model input-output en l'anàlisi d'impactes econòmics, ambientals i de productivitat d'un territori, entre d'altres.
    Utilitzarem els multiplicadors de producció i d’ocupació de la taula simètrica per a fer una estimació quantitativa aproximada de l’impacte de la despesa del PECT sobre el territori pel que fa a dues variables fonamentals, l’output i l’ocupació. El multiplicador de producció es defineix com l’increment de producció que es pot esperar en el conjunt de l’activitat econòmica del territori quan el sector que s’analitza augmenta la seva producció en una unitat. El multiplicador d’ocupació correspon a la ocupació per milió d’euros d’output.  Emprarem els indicadors de tres branques que, en diversa mesura, constitueixen les actuacions el PECT, per fer l’estimació.

Taula_info

Emprarem com a base de càlcul de l’increment de producció,  l’import de la despesa elegible total del PECT pel conjunt del període. Donem un rang de valors màxim, mínim i la mitjana, que corresponen a l’aplicació del multiplicador de producció i ocupació més gran, més petit i la mitjana que hem calculat.

taula_info2
 

  • Impacte de les actuacions
    L’impacte de les actuacions es quantifica a través dels indicadors del PECT i de les seves operacions. Però a banda dels aspectes, en major o menor mesura, quantificables, hi ha els que no ho són, però que exerciran una gran influència sobre la competitivitat del sector, la productivitat , la sanitat de les explotacions o la reducció del seu impacte ambiental. Els beneficis futurs derivats d’aquestes millores o els  resultants de les plataformes de col·laboració permanent entre la UdL,  els centres de recerca i les empreses, com es planteja aquest PECT, o de convertir la innovació i la difusió del coneixement en pràctiques sistemàtiques de les empreses del sector, són inqüestionables, malgrat que sigui difícil de fer-ne estimacions acurades.