Descripción

Els Projectes d'especialització i competitivitat territorial 

El programa operatiu del Fons europeu de desenvolupament regional  Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Cataluña 2014-2020) tiene como objetivo la promoción de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador del territorio, en consonancia con las directrices marcadas por la estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea y su implementación en Cataluña.

L'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació.

Un dels instruments proposats per activar aquest paper del territori són els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT).

Són iniciatives que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals de Catalunya per promoure actuacions que contribueixin a la transformació econòmica del territori i tinguin un fort component d'innovació. Tenen com a principals objectius: millorar la competitivitat del teixit productiu, crear ocupació i crear vincles amb la cadena de valor internacional.

Les característiques essencials de les actuacions dels PECT són les següents:

  • Responen a una estratègia territorial que té un consens ampli al territori.
  • Persegueixen uns objectius concrets i coherents.
  • Tenen un impacte múltiple en el territori d'actuació, mitjançant la contribució a l'especialització intel·ligent, la millora de la competitivitat, la creació d'ocupació i, tant com sigui possible, la creació de vincles amb la cadena de valor internacional.

Els Projectes PECT estan cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 'Objectiu d’inversió en creixement i ocupació'

PECT Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent

El sector porcí de Lleida, en les últimes dècades, ha passat de ser eminentment familiar a formar un teixit empresarial, basat en petites, mitjanes i grans empreses, distribuïdes en el territori. Aquestes empreses competeixen en un dels principals sectors agroalimentaris a escala mundial. La producció de carn de porc ocupa la primera posició entre les diferents espècies d’animals de renda (aus, porcs, remugants) representant el 36% de la producció total de carn al mon (FAOSTAT 2014).

Donades les tendències d’aquest mercat i la seva evolució previsible, els avantatges competitius en producció s’hauran de basar en la màxima eficiència del processos,  l’ús òptim dels inputs (aigua, energia, nutrients, etc.), la sostenibilitat ambiental, i la qualitat, que s’hauran de complementar amb un segell de garantia pel consumidor, que acrediti que aquestes condicions es compleixen.
Les operacions del PECT estan orientades a reforçar aquests factors clau de competitivitat i a impulsar l’ús i l’aplicació sistemàtiques de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC i els mètodes de producció avançada.
La col·laboració entre les empreses del territori, indústries i explotacions agràries, la Universitat de Lleida, l’IRTA i el Centre d’Estudis Porcins de Torrelameu, per la consecució d’aquests objectius, consolida Catalunya com pol europeu de coneixement en un àmbit molt especialitzat a la vegada que contribueix a millorar l’entorn català d’innovació, i de manera especial, la ecoinnovació.

Territori d'àmbit d'actuació

La demarcació de Lleida té una superfície de 12.168 km², sent la més extensa de Catalunya. L'àmbit del PECT el formen les comarques en les quals es concentra la producció porcina: el Pallars Jussà, la Noguera, Solsonès, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, el Segrià i les Garrigues, amb un total de 7.929 km².

El sector agrari té un pes molt rellevant, el 10,7% del PIB. Segons dades del Projecte mapatge dels clústers de la província de Lleida, la facturació del sector porcí representa el 75% de la del sector agroalimentari de la província i ocupa gairebé 2.500 persones a les quals cal afegir les corresponents a les 2.874 explotacions censades en 2014.

En termes relatius el sector porcí lleidatà representa un 57,07% del cens d'animals i un 47,73% del cens d'explotacions catalanes, mentre que només representa el 13,92% dels sacrificis. Aquest fet assenyala l'alt grau d'especialització del sector porcí de Lleida entorn de la producció primària.