Política de Privacitat

Enviado por manager el Jue, 15/04/2021 - 12:51

Política de Privacitat

De conformitat amb el que s’estableix a l’Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), i en l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, d’ara endavant LOPD-*GDD, es facilita als usuaris la informació següent:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

TITULAR:Diputació de Lleida

CIF:P-2500000A

DOMICILI SOCIAL: Carrer del Carme, 26, 25007, Lleida

TELÈFON: 973 24 92 00

CORREU ELECTRÓNIC: diputacio@diputaciolleida.cat

DPD: dpd@diputaciolleida.cat

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i quina és la base de legitimació que ho sustenta?

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin són necessàries per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular (en l’actualitat per l’interessat).

Aquesta informació serà tractada de manera lleial, licita i transparent en relació amb l’interessat.

D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes i no seran tractades posteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades i pertinents i no excessives en relació amb els fins corresponents per a cada cas, i seran actualitzades cada vegada que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política perquè pugui prestar el consentiment exprés, precís i indubtable per al tractament de les seves dades, d’acord amb els següents aspectes.

Les finalitats que es duen a terme per a cadascun dels tractaments són recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascun dels procediments en què es capten les dades (formularis web, formularis en paper, panells i notes informatives).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular usi.

Per regla general, de forma prèvia al tractament de les dades personals, la Diputació de Lleida obté el seu consentiment exprés i indubtable del seu titular mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

Tot i això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en què s’empari la Diputació de Lleida és l’existència d’una llei o regla específica que autoritzi o exigeixi el tractament de les dades de l’interessat.

 

Com hem obtingut les vostres dades personals i durant quant de temps les conservem?

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de la persona interessada.

Tot i això, en determinades excepcions, les dades es poden recollir a través de tres persones, entitats o serveis diferent de l’interessat.

En aquest sentit, aquest extrem serà comunicat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingut en les diferents vies de recollida d’informació dins d’un termini raonable, una vegada obtingudes les dades, i dins d’un mes com a màxim.

La informació recollida de l’interessat serà conservada mentre sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual fossin recollides les dades personals de  forma que, una vegada complerta la finalitat, les dades seran cancel·lades, la qual cosa donarà lloc al bloqueig de les dades i només es conservaran a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament durant el termini de prescripció.

Complert aquest termini, es procedirà a la destrucció de la informació.

En relació amb les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la regla, es recomana consultar la política de cookies publicada en el nostre lloc web.

 

Drets de l’interessat

Us informem que com a interessat teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Diputació de Lleida deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que ens hagueu facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Les persones interessades tindran dret a oposar-se, per motius relacionats amb la seva situació particular i sense que existeixin motius legítims que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat, al fet que les dades personals que el concerneixin siguin objecte de tractament basat en el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics o per a la satisfacció d’interessos legítims de la Diputació de Lleida, inclosa l’elaboració de perfils.

Podeu exercir els vostres drets per escrit adjuntant una còpia del vostre DNI o documentació que us identifiqui a l’adreça següent: carrer del Carme, 26, 25007, Lleida o per correu electrònic a dpd@diputaciolleida.cat.

Així mateix, us informem que, quan no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets o en la manera d’exercir-los, podreu presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control. Si voleu més informació sobre aquest dret i com exercir-lo, podeu adreçar-vos a l’AEPD: http://www.aepd.es; tel. 901 100 099 i 912 663 517; c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid; o a l’APDCAT: c/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r-1a, 08008 Barcelona; Tel. 93 552 78 00; apdcat@gencat.catwww.apdcat.cat

Data d’última actualització de la Política: 30/11/2021