Coordinació

Laia Gómiz tècnica del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Mail: lgomiz@diputaciolleida.cat

Josep Maria Rodés, tècnic del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Mail: jmrodes@diputaciolleida.cat

Objectius específics
 1. Fer la interlocució davant la Direcció General d’Administració Local en tot el referent a les obligacions i responsabilitats com a entitat representant del PECT.
 2. Coordinar el conjunt de les operacions del PECT i de les entitats participants.
 3. Difusió i divulgació dels avanços i dels resultats del PECT, en nom i representació de la totalitat del partenariat del PECT. 
 4. Vetllar per a que les entitats participants estiguin ben assessorades en relació a la normativa legal aplicable a les tasques i operacions que executen.
 5. Fer el seguiment i el control operatiu i estratègic de la programació del PECT, així com la supervisió del compliment de la  normativa comunitària, estatal i catalana de les entitats beneficiàries del PECT.
Actuacions
 1. Interlocució amb la Direcció General d’Administració Local i altres òrgans competents nacionals, estatals o comunitaris.  Canalitzar la justificació emesa per les entitats beneficiàries del PO FEDER Catalunya 2014-2020. 
 2. Executar les tasques relatives a la coordinació dels membres i les operacions. 
 3. Elaborar i executar un programa de revisions periòdiques de control operatiu i estratègic dels projectes, operacions i actuacions.
 4. Elaborar i executar un programa de revisions periòdiques de control de compliment de la normativa comunitària, estatal i nacional. 
 5. Crear un servei permanent de suport, assessorament i formació a les entitats participants.
 6. Determinar les eines i aplicacions informàtiques de comunicació.
 7. Realitzar una avaluació de l’impacte final del PECT.
 8. Pla de comunicació i difusió.
Resultats esperats
 1. Certificacions realitzades de les operacions del PECT a través del SIFECAT i Consultes ateses per  la DGAL per donar resposta als requeriments dels socis.
 2. Reunions amb els socis.
 3. Subcontractació de l’empresa consultora que ofereixi la revisió de control operatiu i estratègic.
 4. Subcontractació de l’empresa consultora que ofereixi el servei permanent de suport, assessorament i formació a les entitats participants. 
 5. Subcontractació de l’empresa que realitzarà l’auditoria.
 6. Pàgina web del PECT “Porcí”.
 7. Pla de comunicació i de visibilitat del PECT “Porcí”.